Recollida i tractament de dades personals 

Com a usuari de la web www.hotelfontdargent.com, vostè te dret de conèixer i entendre la nostra política de privacitat abans de facilitar a www.fontdargent.com qualsevol informació personal.

En aquesta web no es recull cap dada personal sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.

Les dades que es sol·liciten als clients de HOTELS FONT D’ARGENT son les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporcionar una resposta o una prestació de servei efectiva al client.

La recollida i tractament de dades personals, duts a terme per HOTELS FONT D’ARGENT o per tercers en nom seu, te com finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb HOTELS FONT D’ARGENT, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de HOTELS FONT D’ARGENT, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que HOTELS FONT D’ARGENT actualment i en un futur pugui tindre.
HOTELS FONT D?ARGENT no recull informació de persones menors de 18 anys. Com a pare o tutor legal, si us plau no deixi que els nens complimentin cap formulari sense el seu consentiment.

El tractament de dades per part de HOTELS FONT D’ARGENT, o per tercers en nom seu, està sotmès al mes estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Drets dels usuaris
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades son verídiques i correctes, i es compromet a comunicar a HOTELS FONT D’ARGENT els canvis que es produeixin en les mateixes.

L’usuari te dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per la celebració del contracte i a la seva utilització per qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.
En qualsevol moment els usuaris tenen dret a obtenir la confirmació de la existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l’origen i també l’exercici de qualsevol dels drets d’accés, oposició, rectificació o supressió, segons la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre.

Aquests drets es poden exercir a través d’una notificació escrita i degudament firmada a HOTELS FONT D’ARGENT, Avda. Joan Martí, 75 Baix, AD200, Encamp, Principat d’Andorra. A mes a mes, la sol·licitud haurà d’especificar el nom i cognom de la persona interessada, el seu domicili a efectes de notificació, una fotocopia del document acreditatiu d’identitat i la seva petició.
Així mateix, HOTELS FONT D’ARGENT exclusivament enviarà comunicats publicitaris i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment. HOTELS FONT D’ARGENT informa al usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic atencioalclient@hotelfontdargent.com

Dades estadístiques
Únicament, amb la finalitat d’oferir un millor servei a través d’aquest pàgina i amb l’objectiu de facilitar el seu ús, es poden recollir les següents dades, el número de pàgines visitades, el número de visites, i la activitat i freqüència d’utilització dels usuaris. Aquestes dades es podran utilitzar amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la web o per controlar el funcionament tècnic, i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Enllaços
Aquesta política de privacitat es aplicable única i exclusivament a les dades recollides en aquesta web www.fontdargent.com, i no a les dades recollides en altres webs que eventualment es puguin consultar a través dels enllaços, ni als enllaços de altres web amb www.fontdargent.com

Cookies
En cap cas s’utilitzaran cookies per l’adquisició de dades personals identificatives del usuari ni es registraran les seves adreces IP. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar al usuari l’accessibilitat a la web i per estadístiques.

Legislació
La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals, com la accessible a través de la web, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i per els reglaments que la desenvolupen.

Modificació de la política de privacitat
HOTELS FONT D’ARGENT es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguit per la Agencia de Protecció de Dades o de la autoritat competent en cada moment, així com a pràctiques del sector, amb el ben entès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pagina.