AVÍS LEGAL
El present Avís Legal regula l’ús del servei del portal d’internet www.fontdargent.com
Aquest document té com a finalitat regular les NORMES D’US i salvaguardar la PROTECCIÓ DELS USUARIS de www.fontdargent.com propietat de Multi Inversions, S.A. (en endavant Hotels Font d’Argent), amb domicili a Avda. Joan Marti,75 baix. AD200 Encamp (Andorra). Els termes “Vostè” i “Usuari” s’utilitzen aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixen a aquest portal de la Web.
Hotels Font d’Argent pretén, a través de www.fontdargent.com, apropar Hotels Font d’Argent als usuaris, posant a la seva disposició informació relacionada amb els nostres serveis.

1. CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACEPTACIÓ

Aquestes condicions generals (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del servei del portal d’internet “www.fontdargent.com” (en endavant, el “Portal”) que Multi Inversions, S.A. (en endavant, “Hotels Font d’Argent”) posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, “l’Usuari”) i expressa l’acceptació plena i sense reserves del Usuari de totes i cada una de les Condicions Generals en la versió publicada per Hotels Font d’Argent en el moment mateix en que l’Usuari accedeix al Portal. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el Portal.
La utilització d’alguns serveis oferts als Usuaris a través del Portal es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals (en endavant, les “Condicions Particulars”).
Amb anterioritat a la utilització de dits serveis, per tant, l’Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars. Així mateix, la utilització del Servici es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement del Usuari per Hotels Font d’Argent, que completen lo previst en aquestes Condicions Generals en quan no s’oposin a elles.

2. OBJECTE
A través del Portal, Hotels Font d’Argent facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels Usuaris per Hotels Font d’Argent o per tercers usuaris del Portal i/o tercers proveïdors de serveis i continguts (en endavant, els “Serveis””).
Hotels Font d’Argent es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

3. CONDICIONS D’ACCES I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
3.1 Caràcter gratuït del accés i utilització del Portal
La prestació del servei de Portal per par d’Hotels Font d’Argent te caràcter gratuït per als Usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre del Usuari. No obstant, la utilització d’alguns Serveis nomes pot fer-se mitjançant subscripció o registre del Usuari i/o pagament d’un preu, de la forma en que s’indica expressament en les seves corresponents Condicions Particulars.
3.2 Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Portal i els Serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a lo establert en aquestes Condicions Generals, perjudicials dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal i els Serveis o impedir la normal utilització o gaudiment del Portal i dels Serveis per part dels Usuaris.
3.3. Medis per l’obtenció de Continguts
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir inclús d’intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessibles a través del Portal o dels Serveis (en endavant, els “Continguts”) utilitzant per això mitjans o procediments distints dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició per aquest efecte o s’hagin indicat per aquest efecte a les pàgines Web on es troben els Continguts o, en general, dels que s’utilitzen habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.
3.4. Ús correcte dels Continguts
L’Usuari s’obliga a utilitzar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de: Utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o al ordre públic; Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del pùblic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i a mes a mes dades identificatives dels drets d’Hotels Font d’Argent o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les impremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els Continguts.
3.5. Introducció de híper-enllaços que permetin l’accés a les pàgines Web del Portal i als Serveis dels Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un híper-enllaç entre la seva pàgina Web i el Portal (en endavant, el “Hiper-enllaç”) hauran de complir les condicions següents:
El Hiper-enllaç únicament permetrà l’accés a les pàgines Web del Portal, però no podrà reproduir-les de cap forma; No s’establiran híper-enllaços amb les pàgines Web del Portal diferents de la home-page o pàgina primera del Portal o dels Serveis; No es crearà un browser ni un border enviroment sobre les pàgines Web del Portal; No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines Web del Portal i els Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Hotels Font d’Argent ha autoritzat l’Hiper-enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina Web en la que s’estableix el Hiper-enllaç; Excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix Hiper-enllaç, la pàgina Web en la que s’estableixi el Hiper-enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, ròtol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Hotels Font d’Argent; La pàgina Web en la que s’estableixi el Hiper-enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bones costums generalment acceptades i al ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment del Hiper-enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Hotels Font d’Argent i el propietari de la pàgina Web en la que s’estableixi, ni la acceptació i aprovació per part d’Hotels Font d’Argent dels seus continguts o serveis.

4. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a Hotels Font d’Argent algunes dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades Personals”). Hotels Font d’Argent tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats així com sota les condicions definides a la seva Política de Protecció de Dades (POLÍTICA DE PRIVACITAT).

5. RESPONSABILITAT PER LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  Els usuaris assumeixen que Hotels Font d’Argent quedarà eximit de responsabilitat per la incorporació de dades personals inexactes, falses, no actualitzades o no conformes amb la realitat. De la mateixa manera, Hotels Font d’Argent quedarà eximit de responsabilitat per la declaració de dades reals per persona no associada a elles.

6. UTILITZACIÓ DEL PORTAL, DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS SOTA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DEL USUARI
L’usuari es conscient i accepta voluntàriament que l’ús del Portal, dels Serveis i dels Continguts te lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
7.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat per el funcionament del Portal i dels Serveis
7.1.1 Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat
Hotels Font d’Argent no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, Hotels Font d’Argent advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis.
Hotels Font d’Argent tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, tot i no sent de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis, accedir a les diferents pàgines Web que formen el Portal o a aquelles des de les que es presten els Serveis.
Hotels Font d’Argent EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUITAT DEL FUNCIONAMIENT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HOGUESSIN POGUT ATRIBUIR AL PORTAL I ALS SERVEIS, A LA FAL.LIBILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, TOT I NO SENT DE MANERA EXCLUSIVA, ALS FALLOS EN EL ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DEL PORTAL O A AQUELLES DES DE LES QUE ES PRESTEN ELS SERVEIS.
7.1.2 Privacitat i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis  Hotels Font d’Argent no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Portal i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tindre coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstancies del ús que els Usuaris fan del Portal i dels Serveis.
Hotels Font d’Argent EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TINDRE TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTANCIES DEL ÚS QUE ELS USUARIS FAN DEL PORTAL I DELS SERVEIS.
7.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per els Continguts
7.2.1 Qualitat
Hotels Font d’Argent no controla ni garanteix la absència de virus ni de altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
Hotels Font d’Argent EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
7.2.2 Licitud, fiabilitat i utilitat
Hotels Font d’Argent no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts. Hotels Font d’Argent, EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA TRANSMISIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, TOT I NO SENT DE MANERA EXCLUSIVA, PER ELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES PUGUIN DEURE AL INCUMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I LES BONES COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O EL ORDRE PÚBLIC COM CONSEQÜENCIA DE LA TRANSMISIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS AL HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM CONSEQÜENCIA DE LA TRANSMISIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; LA REALIZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT ILÍCITA COM CONSEQÜENCIA DE LA TRANSMISIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSTA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS; LA INADEQUACIÓ PER QUALSEVOL CLASSE DE PROPOSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PER ELS CONTINGUTS; L’INCUMPLIMENT, RETRAS EN EL CUMPLIMENT, CUMPLIMENT DEFECTUOS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRACTADES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVES DE O AMB MOTIU DEL ACCÉS ALS CONTINGUTS; ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D’UNA ALTRA FORMA TRANSMESOS O POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUE S’HAGI ACCEDIT A TRAVES DEL PORTAL O DELS SERVEIS.
7.2.3 Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat
Hotels Font d’Argent no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. Hotels Font d’Argent EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.
7.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat per els serveis prestats per tercers a través del Portal
7.3.1 Qualitat
Hotels Font d’Argent, no controla ni garanteix la absència de virus ni de altres elements en els serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en los documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Hotels Font d’Argent EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
7.3.2 Licitud, fiabilitat i utilitat
Hotels Font d’Argent, no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del Portal. Hotels Font d’Argent, EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL, I EN PARTICULAR, TOT I NO SENT DE MANERA EXCLUSIVA, PER ELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES PUGUIN DEURE AL INCUMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I LES BONES COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O EL ORDRE PÚBLIC COM CONSEQÜENCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS AL HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM CONSEQÜENCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA REALITZACIÓ DE ACTES DE COMPETENCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL.LÍCITA COM CONSEQÜENCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFUNDITS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESIBLES MITJAÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA INADEQUACIÓ PER QUALSEVOL CLASSE DE PROPÓSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PER ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; EL INCUMPLIMENT, RETRAS EN EL CUMPLIMENT, CUMPLIMENT DEFECTUOS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRACTADES PER TERCERS I CONTRACTES REALIZTATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVES A TRAVÉS DEL PORTAL; ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.
7.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del Portal
El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a webs pertanyents a i/o gestionats per tercers (en endavant, “Webs Enllaçades”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca en el Portal te com a únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet. Hotels Font d’Argent, no ofereix ni comercialitza per sí ni per mitja de tercer la informació, continguts i serveis disponibles en les Webs Enllaçades, ni els controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les Webs Enllaçades.
Hotels Font d’Argent, NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PER ELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE ES PUGUIN DEURE AL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESIBILITAT O CONTINUITAT DE LES WEBS ENLLAÇADES;  EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN LES WEBS ENLLAÇADES; LA PRESTACIÓ O TRANSMISIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN LES WEBS ENLLAÇADES; LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN LES WEBS ENLLAÇADES, EN ELS MATEIXOS TÉRMENS I AMB EL MATEIX ABAST DISPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL
7.5 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal, dels Serveis i dels Continguts per els Usuaris. Hotels Font d’Argent, no te obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal, dels Serveis i dels Continguts. En particular, no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, en el seu cas, les Condicions Particulars que resulten d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.
Hotels Font d’Argent tampoc te la obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre sí mateixos a altres Usuaris. HOTELS FONT D’ARGENT, EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SÍ MATEIXOS I, EN PARTICULAR, TOT I NO SENT DE MANERA EXCLUSIVA, PER ELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT DE UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL PORTAL.

8. NO LLICENCIA
Hotels Font d’Argent no concedeix cap llicencia o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els Serveis o els Continguts.

9. DENEGACIÓ I RETIRADA DEL ACCÉS AL PORTAL I/O ALS SERVEIS
Hotels Font d’Argent es reserva el dret a denegar o retirar el accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars que resultin d’aplicació.

10. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER IL.LÍCIT.
En el cas de que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstancies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines Web incloses en o accessibles a través del Portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a Hotels Font d’Argent en la que es continguin els següents extrems:

Dades personals: nom, adreça, número de telèfon i direcció de correu electrònic del reclamant; Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el Portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines Web; Fets o circumstancies que revelen el caràcter il·lícit de dita activitat.
En el suposat de violació de drets, firma autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta; Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació es exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. Aquestes notificacions hauran de ser enviades a: Servei d’Atenció al Client Adreça: Avda. Joan Marti,75 baix AD200 Encamp (Andorra)

11. DURACIÓ I TERMINACIÓ
La prestació del servei del Portal i dels demes Serveis te, en principi, una duració indefinida. Hotels Font d’Argent, no obstant, està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici de lo que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan sigui raonablement possible, Hotels Font d’Argent advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei del Portal i dels demes Serveis.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes Condicions Generals i Normes d’Ús es regeixen per la llei andorrana. Per la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució (total o parcial) es sotmeten a la competència de la Batllia d’Andorra. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra del acord entre Hotels Font d’Argent i l’usuari.
La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avis Legal.